Unique

Unique Enchantment
Unique Enchantment คือ ระดับที่สองของ Enchant book ผู้เล่นจะต้องใช้ EXP Level สามารถแลกซื้อกับ NPC enchanter ได้ที่ Spawn หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter รายการของ Enchantment ในหมวดหมู่ Unique มีดังนี้
Unique Enchantment ใช้ 800 EXP ในการแลกซื้อกับ Enchanter หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter
Enchantment
Tools
Description
Max Level
Berserk
Swords, Axes
A chance of strength and mining fatigue.
มีโอกาสที่จะมีสถานะ แข็งแกร่ง และเหนื่อยล้า
5
Commander
Armor
Nearby allies are given haste.
พันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆ ได้รับสถานะขุดเร็ว
5
Curse
Chestplate
Gives strength, slowness and resistance at low hp.
ได้รับสถานะแข็งแกร่ง เชื่องช้า และต้านทานเมื่อมี HP ต่ำ
5
EnderShift
Helmets, Boots
Gives speed/health boost at low hp.
ได้รับสถานะว่องไว กับ เพิ่มพูนเลือด เมื่อมี HP ต่ำ
3
Explosive
Bow
Explosive arrows.
ลูกธนูระเบิด
5
Famine
Weapons
A chance to give your opponent the hunger effect.
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูมีสถานะหิวโหย
4
Featherweight
Swords, Axes
A chance to give a burst of haste.
มีโอกาสที่จะได้การระเบิดของสถานะเพิ่มความเร็วในการขุด
3
Lifebloom
Leggings
Completely heals allies and truces on your death in 10 block radius.
ในระยะ 10 บล็อก เมื่อรักษาพันธมิตรสำเร็จ แลกด้วยความตายของคุณ
5
Molten
Armor
Chance of setting your attacker ablaze.
มีโอกาสที่จะทำให้คนที่มาโจมตีคุณลุกเป็นไฟ
4
Obsidian Destroyer
Pickaxes
Chance to instantly break obsidian blocks.
มีโอกาสที่จะทำลายบล็อกออบซิเดียนทันที
5
Plague Carrier
Leggings
When near death summons creepers and debuffs to avenge you.
เมื่อมี ครีปเปอร์ ที่ถูกอัญเชิญมาใกล้ตาย สถานะผิดปกติจะถูกส่งไปที่คุณแทน
8
Ravenous
Swords, Axes
Chance to regain hunger whilst in combat.
มีโอกาสเพิ่มรีค่าความหิว เมื่ออยู่ในการต่อสู้
4
Self Destruct
Armor
When close to death, tnt spawns around you to end you and remove your dropped items.
เมื่อใกล้ตาย จะมี ระเบิด TNT เกิดขึ้นรอบๆ เพื่อปลิดชีพคุณ และลบไอเท็มที่คุณดรอป
3
Skill Swipe
Swords
A chance to steal some of your enemy's EXP every time you damage them.
มีโอกาสที่จะขโมย EXP ส่วนหนึ่งของศัตรูทุกๆ ครั้งที่คุณทำความเสียหายแก่พวกเขา
5
Sustain
Armor
Chance to regain hunger when getting hit.
มีโอกาสที่จะเพิ่มค่าความหิวเมื่อถูกโจมตี
4
Telepathy
Tools
Automatically places blocks broken by tools in your inventory.
จะวางบล็อกที่ทำลายโดยอัตโมมัติ ด้วยเครื่องมือที่อยู่ในช่องเก็บของ
4
Virus
Bow, Crossbow
Multiplies all Wither and Poison effects on the affected target.
เพิ่มสถานะ Wither และติดพิษ ใส่ผู้เล่นเป้าหมาย
4
Ward
Armor
A chance to absorb enemy damage and heal you
มีโอกาสที่จะดูดซับความเสียหายจากศัตรู และรักษาตัวคุณเอง
4
Last modified 9mo ago